We gebruiken cookies om de functionaliteit van de site te optimaliseren en u de best mogelijke ervaring te bieden. Bekijk onze Privacy Policy.
belang aan privacy

Privacy verklaring

Wij hechten bij Angus Grand Cru veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

privacy policycookie policy

Privacy policy

Wij hechten bij Angus Grand Cru veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze privacyverklaring geven we graag een helder en transparant overzicht van hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor de firma Angus Grand Cru en de bevoegde personen werkende binnen Angus Grand Cru, met maatschappelijke zetel te Doornikserijksweg 195, 8510 Bellegem en met ondernemingsnummer BE 0719 391 095.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Angus Grand Cru houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Waarom verwerken we jouw gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt:

 • Het informeren van actieve klanten over gelijkaardige producten via direct marketing. (gerechtvaardigd belang)

 • Het verstrekken van informatie over mogelijke security updates van onze webtoepassingen.

Hoe verwerken we jouw persoonlijke gegevens?

Algemeen

 • De verwerkte gegevens worden beperkt tot die gegevens, die we minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • We vragen jouw toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • We zijn op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en hebben hier ook alle respect voor.

Website

 • Op onze website worden persoonsgegevens verzameld via het bestelformulier.  Hier wordt er verplicht gevraagd naar de naam (naam en voornaam), e-mailadres en de reden van contactname (bericht). Daarnaast is er ook de mogelijkheid om jouw telefoonnummer mee te geven.

 • Op onze website gebruiken we cookies. Meer informatie hierover vind je hieronder.

 • De website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Het is mogelijk dat websites van andere partijen ook hyperlinks bevatten naar onze website. Angus Grand Cru is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die andere partijen en het gebruik van cookies op hun websites.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam & e-mail.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Angus Grand Cru bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

Verstrekking van de persoonsgegevens aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Onze administratie, facturatie en projectopvolging

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, e-mailbeheer,…)

 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 • het drukken van huisstijldrukwerk e.d.

Met deze partijen hebben wij de nodige afspraken gemaakt om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking waaronder:

 • Alle personen die namens Angus Grand Cru van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoorden op al onze systemen en maken daarvoor gebruik van een password manager met digitale wachtwoordkluis.

 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Angus Grand Cru kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of een onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door een derde.

Je rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben.

ons assortiment

Graag een stukje vlees bestellen?

Wil je een proefpakket aanvragen? Een bezoek brengen aan de afmesting-site in Helkijn? Meer informatie over onze werkwijze en filosofie? Onze agrotoerisme-formules ontdekken op onze Franse site? Neem gerust contact op met ons.

contacteer ons